ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

پشتیبانی فنی

تمامی امور مربوط به پشتیبانی فنی را با این بخش مطرح کنید

امور مالی

تمامی امور مربوط به امور مالی را با این بخش مطرح کنید