انتقال دامنه

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!. برخی پسوند دامنه ها و دامنه های تازه ثبت / تمدید شده قابل انتقال نیستند.